YEAR OF THE YOUTH LAUNCH 2018 : BISHOP MUPANDASEKWA MESSAGE TO THE YOUTH

In the words of Sekuru Mupandsekwa at the year of the youth launch at Chinhoyi Diocese Pastoral Centre

When God makes an assessment of you as a young person he says you are very good. Many of our age mates and adults looking at us see many faults and mistakes in us and they criticise us such that we begin to wonder whether there is any good left in us. God begins a dialogues with us by simply referring us back to his words that when he created the young man Adam and the young woman Eve he cried out that it was very good. In the book of Genesis, God walked with Adam and Eve every day at night, this means that God had a friendship with the two. Today as we begin to reflect on the year of the young people we can say God desires to walk side by side with you young people and develop a friendship with you.

Ours is a story of friendship and love, ours is a story of companionship and encounter with God. If u look at yourself you will realise that God tells you that I created u so that we can walk together in companionship, our story should be of companionship with God. We all know that Adam and eve’s companionship with God was devoured by termites the day they shifted their gaze from God putting them on the deceiver, but besides the fact that they had sinned against God, like all the other days, God went to look for them but because of shame they hid from God. God covered their shame. All misbehaviour calls for us to run away from God’s eyes because of shame.

There shall come a time when you shall sin, when you shall harm yourself as a result of peer pressure or mere curiosity, but he who created you, does not want to see you shamed not by anything or anyone, so he will cover you and he will cover your sins. We know that the issue of covering someone is further reinforced by the church through the sacrament of confession, God covers our sins when we go for confession, He cleans us leaving us stainless, with no sin. Our relationship that had been tainted by sin is amended.

Faith is a gift from God which makes it possible for us to surrender ourselves and allow ourselves to be led. Even in our day to day lives, when we do not have faith in a particular person, u cannot befriend them. Faith is giving yourself to someone and allowing them to lead you. One who does not have faith stays away from God and does not walk with God.

Mwari haadi munhu kusatoti abvuma kudiwa navo, Mwari vanoda munhu wavadana kuti abvume kudanwa navo, kut ati hongu. Samuel akadzidziswa kudaira Mwari naEri. Kuti kana wadanwa davira uchiti, taurai Mambo muranda wenyu anoteerera. Hunhume hwaSamuel hwekutanga hwairema, sezvo akatumwa neMwari kunotsiudza Eri. Zvainge zvakaoma sezvo aifanira kumutsiura mudzidzisi wake, uyo akanga amudzidzisa nezvokudaidzwa kwake naMwari. Dzimwe nguva sevana vechidiki tine mazwi etsiudzo kuvakuru vedu vanosanganisira vapriste, masisita kana ini somubhishopi wenyu. Dzimwe nguva Mwari anoda kutigadzirisa kuburikidza nemi vechidiki.

Samuel anotumwa basa rairema kwazvo, rokunogadza mambo mutsva, mambo waanotumwa kunozodza mafuta kakomana kadiki kanonzi David. Kuratidza kuti zvaari kuitiswa naMwari zvakaoma tinonzwa David achibvunza Mwari kuti ko ndingagoenda sei nhai Mwari, Sauro akazvibata anondiuraya. Tose sekuziva kwedu David haasi mukomana ane runako kana mukomana murefu wokuti kana amire nomusikana, musikana angatoti ndinodzivirirwa ndiani angandidenha. Samuel paaosvika mumba maJesse anotorwa moyo norunako rwedangwe Eliab asi Mwari anomuudza kuti asatarire runako kana chimiro asi atarise moyo womunhu. Izvi ndizvo zvimweo kunyangwe kuvasikana vanoda kuzotsvaga shamwari dzewanano. Zvichida muri kutarisa akareba uye akanaka, hanzi naMwari usatarise chimiro asi moyo womunhu.

Hatikwanise kutaura nezvekudaidzwa kwedu tichisiyawo daidzo yomusikana anonzi Mariya. Mumazuva aya vasikana vairoorwa vaine makore gumi netanhatu (16). Mwari havanei nezera romunhu, vanongodaidza zvisinei nezera. Asi akunyangwe akakudaidza nezita, haaiti zvokumanikidza munhu asi vanoita munhu wokukumbira.

Sevechidiki, ngatiteererei nokutevera davidzo yedu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *